Rozhovor pre Diplomovaú prácu

Diplomová práca

HODNOTENIE KULTÚRNYCH DIMENZIÍ SLOVENSKA AKO KRAJINY

Bc. Lenka Pätoprstá
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI EKONOMICKÁ
FAKULTA CESTOVNÉHO RUCHU